Lustige Videos und witzige Fun-Filme

8 Kommentare

 • AvatarGabba Gandalf Daumen hoch 3 Daumen runter 2

  Herrliche Aussicht…da gehört sicher einiges an Mut dazu, aber noch viel mehr Talent \:D/

 • Avatarder andere Daumen hoch 2 Daumen runter 1

  schon recht anspruchsvoll was die da machen

  zum song sag ich nur :

  FLASHBACK
  nach den ersten tönen auf dem piano kams mir seeehr bekannt vor.
  hab den originalsong von imagination vor langer zeit gehört als meine damalige freundin sich von mir getrennt hat.

 • Avatarder andere Daumen hoch 1 Daumen runter 0
 • Avatardomi Daumen hoch 2 Daumen runter 1

  Wie heißt denn das Lied?

  • Avatarder andere Daumen hoch 2 Daumen runter 0

   der song im video ist von den beiden hamburgern moonbootica und heisst -listen-.
   das original heisst – i’ll always love you – von imagination

   • Avatardomi Daumen hoch 1 Daumen runter 1

    Danke !

 • AvatarWolf Daumen hoch 6 Daumen runter 0

  Wer musst bei 1:53 noch an Star Wars denken ;-)

  Ne auf jedenfall cooles Video sowas hab ich noch nicht gesehen wahrscheinlich weil sich das einfach nicht so viele Leute trauen ^^

 • AvatarBittu Daumen hoch 0 Daumen runter 0

  ည မ ဆ င င ႐ က …ဟ တ တယ ဗ အ ဒ မင က င က အ တ လ တယ … က ည မ …ဟမ … အပ င ၂ မ႐ တ ဘ လဗ ) ဒ အက န ပ က ည မ ရ.. ခရ က တစ ရက ခရ ဆ တ ဘ မ အထ အ ထ မ႐ ဘ ဗ … )မ မ … လဟ န စ နရင လ စ ၾက င တ ထ ရ က မသ ဖ ႔ သတ ထ ရမယ တ ၾက စထရ တ စဖ ယ အလ က သ မ ဒ ကၡ.. ) ဆ တ င လ အတ က လည က ဇ ပ ဗ .. ဇ န …က န ဇ န ႔က ပန ရ ခ င တ ကလည အ ပၚက မ မက ရ လ က တ န ႔ တစ ထပ တည ရယ .. P ဒ ကမ ၻ လ တစ ခ ထ မ နၾကသ အခ င ခ င မ ရ က င ဘ ဆ တ မ႐ ပ ဘ ဗ အ န ႔ အ မန ဖစ လ မ ပ .. )မစ ပယ …အခ လ အ ပ တ က ဇ ပ ဗ .. မ ခ ..အင .. မ ခ သ လ မယ ဆ ရင စ တ ဝင စ င တ အစ အစဥ တစ ခ လည ႐ တယ ဗ ဝ တ လ နတ သ တ အတ က တ င ပၚတက တ အခ ကဘယ လ က က ပ မစ ဘ ဒ အတ င လမ လ က တက ခ င တ အစ အစဥ လ.. ) (ခ စ ခင သ စ တ န ႔ စတ ပ မ ခ ရ..) )တ တင … က ဇ အမ ႀက တင ပ တယ တ တင ရ.. က N/A …Hey.. long time no see, huh? :) Good to see your comment again..!!! Hope thgins are ok.က ၿဖ …အ ဒ ၾက င ရတ ခ န ဘ က လမ က လ က တစ နရ ရ မ မင ဖ သလ ပ လ ႔ ထင နတ .. အခ ည ပ မ ပ သ သ တ တယ ) န က တစ ခ က အ ဒ က သ ရင Aragorn လ အဝတ အစ ဝတ ၿပ သ ၾကည ဥ မယ … )မစ ယ …ဒ တ ယကမ ၻစစ က စၥက အခ ထ ဂ မန တ အ ပၚ သက ရ က မ ႐ နတ န ပ ဆ တ မ န ပ တယ က န သ ရသ လ က ပင သစ င င က ပင သစ တ က သ တ ႔စက မ သ တ ႔ ဆ တ စ တ မ ႐ ၾကတ မ န ပမယ ပင သစ စက ပ တ ဆ စ တ က တ အ ဒ လ က မဟ တ ပ ဘ သ တ ႔က Hochdeutsch ပ ဖ ႔ ဝန မ လ ၾက ပမယ ဆ စ ဂ မန ဒ င ယ လက ခ က မ ပ ခ င ၾကတ ဗ အ ဒ စက က အသ ထ က ပ ခက သလ နရ ပၚ မ တည လ ႔ ဒ င ယ လက ခ တ လည မ လ တ က အခန ႔မသင ရင သ ထ ၿပ သ Hochdeutsch တ င ပ က သ င တယ လ… )မအ င အ ရ …Wow… အ င ဒ ယ တယ က င ပ လ မအ င အ ရ ရ ႕ စ တ က ဉ ဏ က န ႔ မ ပ က တ သ ဘ က သ ၿပ ဗ ႕.. )ည မပ တ …ည မလည လထ ‚ ထက မႀက ‚ က ပ ပ ၿပ တ ယ တ သ ပ ပ လ ? ) အ ဗ .. ခ စ သ ခင သ တ န ႔ က န မ စ အတ ႐ ရတ အ ဖစ က တန ဖ ထ ခ င စရ ပ မဟ တ လ … န Adora …အခ လ သ သခ ခ အခ န ပ ၿပ လ ဖတ သ လ ႔ တကယ ပ က ဇ တင ပ တယ ဗ .. က လ င ပင …အ ပ တ က ဇ … က က မင င …YUFL မ တက ခ တ လ ပထမ စ မ ၂ စ တက ခ တ ဆ တ ပင သစ စ က အ ခခ က က လ လ မယ ဆ တ စ တ က န ႔ပ ဖစ ရမယ .. ) Merci pour ton commentaire! :D

 • Kommentare sind geschlossen.